C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

La recent sentència de Tribunal Suprem 608/2017, de data 15 de novembre, Sala 1ª en ple revela de nou una altra pràctica abusiva de les entitats bancàries respecte dels seus contractes hipotecaris subscrits. La determinació com a abusiva de la clàusula multidivisa ha resultat especialment onerosa per als consumidors, per la qual cosa les indemnitzacions que els corresponen poden ser quantioses. Passem a adonar de les actuacions prèvies i la documentació necessària per dur a terme aquesta reclamació.

1º) En primer lloc ha de dirigir-se al servei d’atenció al client de l’entitat bancària amb la qual s’ha subscrit el préstec hipotecari, a fi de reclamar les quantitats abonades indegudament per la inclusió de la clàusula multidivisa. S’adjunta documento tipus de reclamació de clàusula multidivisa, que haurà de ser emplenat i presentat davant l’entitat, acompanyant-ho amb còpia del DNI i sol·licitant així mateix el quadre d’amortització del préstec:

2º) Una vegada l’entitat bancària hagi emès contestació a la reclamació prèvia, en cas de ser negativa, o transcorregut un termini de dos mesos sense haver rebut contestació per part de l’entitat, podran els consumidors interposar demanda i acudir a la via judicial. Per a la interposició de la demanda, serà necessari aportar la següent documentació:

a) Escriptura del préstec hipotecari (o compravenda amb subrogació i modificació, ampliació o novació).

b) Quadre d’amortització del préstec.

c) Reclamació prèvia davant el Banc.

d) Acords o notificacions efectuats pel Banc en relació amb l’eliminació o modificació de la clàusula multidivisa.

i) Contestació negativa del banc, en cas d’haver-la, a la reclamació prèvia.

f) L’últim rebut de la quota hipotecària satisfeta, en la qual aparegui com a referència la multidivisa (per exemple iens, o francs suïssos)

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.