C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

CONSELLS PER A LA UTILITZACIÓ DE PETARDS
– Rebutjar els productes pirotècnics que pareguen deteriorats o danyats.
– No manipular els seus components ni extreure el seu contingut.
– No permetre que els nens utilitzen més productes pirotècnics que aquells que estan autoritzats per a la seva edat. Encara així, quan els utilitzen ha de ser sempre sota la vigilància d’una persona adulta.
– No acumular artefactes pirotècnics en roba i butxaques.
– No encendre’ls al costat o prop d’altres artificis pirotècnics.
– Adquirir els productes només a professionals autoritzats per a la seva venda.
– No s’ha d’oblidar que els petards, per petits que siguen, contenen materials detonants o combustibles i poden produir fàcilment cremades.

COMERÇOS AMBULANTS
Tots els llocs de venda al públic han d’anunciar el preu dels productes i disposar de Fulles de Reclamacions, exposant en un cartell visible al públic que es disposa de les mateixes. Han d’expedir tiquets de compra o, si escau, factures als consumidors que ho sol·liciten, en què s’incloguen les dades d’identificació del comerciant, producte adquirit i el seu preu.
– Les persones que preparen els aliments han de comptar amb unes mínimes condicions d’higiene: capells, davantals, etc.
– Que no hi hagen escombraries acumulades als voltants o insectes.
– Que els aliments es troben adequadament protegits.

CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Anar de festa no implica necessàriament beure alcohol o consumir-ho en excés. No obstant això, si es decideix beure, s’ha de tenir en compte que:
– No és convenient ingerir begudes alcohòliques amb l’estómac buit.
– Les begudes destil·lades tenen una major graduació alcohòlica, per la qual cosa convé no abusar de les mateixes.
– S’ha de respectar la decisió de les persones que no desitgen beure alcohol.
– La conducció és incompatible amb la ingesta d’alcohol.
En qualsevol cas, la venda d’alcohol a menors d’edat es troba prohibida, per la qual cosa des de la UCE es recomana intensificar en aquestes dates el control als establiments que comercialitzen aquest tipus de begudes, a l’objecte d’assegurar el compliment de la normativa vigent.

SOROLL
Els nivells de soroll per sobre dels límits legals afecten al dret al descans, vulnerant així mateix (tal com ha declarat la jurisprudència) el dret a la intimitat personal i familiar. Qualsevol situació que pugui vulnerar l’ordenança ha de ser comprovada per l’autoritat municipal, garantint el dret al descans dels veïns.

ATRACCIONS DE FIRA
Igual que qualsevol altra activitat recreativa, aquest tipus d’instal·lacions hauran de:
a) Adoptar les mesures de seguretat i salubritat disposades amb caràcter general, o que s’especifiquin en la llicència o autorització, mantenint en tot moment els establiments i instal·lacions en perfecte estat de funcionament.
b) Disposar en lloc visible al públic i perfectament llegible, en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, la següent informació:
· Existència de fulls de reclamacions.
· Cartell d’horari d’obertura i tancament.
· Còpia de la llicència municipal d’obertura.
· Si escau, normes particulars o instruccions per al normal desenvolupament de l’espectacle o activitat.

Comments are closed.