C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
Primera sentència en la qual es condemna al reintegrament de les despeses derivades de la constitució d’un préstec hipotecari

Després d’interposar una demanda en reclamació de les despeses derivades de la constitució d’un préstec hipotecari subscrit per un associat de la Unió de Consumidors de Castelló, el Jutjat de 1ª Instància nº4 de Castelló ha dictat una sentència en la qual es condemna al BANC SANTANDER a restituir a l’actor totes les quantitats abonades indegudament, en atenció a la clàusula de despeses que es declara nul·la, i que ascendeixen a 3.092,68€, més els interessos des de la data en què es va realitzar el pagament. En aqueixes quantitats s’han inclòs les despeses de notaria, registre, tributs i gestoria.

 

Per açò, des de la Unió de Consumidors s’està revisant el procés de contractació que van seguir els nostres associats en subscriure préstecs hipotecaris, a fi de determinar si poden sol·licitar el reintegrament de les quantitats abonades per conceptes que no els correspondrien (taxació, escriptura notarial, honoraris gestor, despeses inscripció en el Registre de la Propietat i Impost d’Actes Jurídics Documentats); posant a la disposició de tots aquells consumidors que es troben en aqueixa situació, un model de reclamació prèvia que poden presentar en la seua entitat

Tots aquells interessats en què revisem l’escriptura de préstec, han de contactar amb la nostra associació, aportant:

a) una còpia de la citada escriptura de préstec hipotecari i, si escau, les escriptures d’ampliació del mateix.

b) Factures abonades en concepte de Notaria, Registre, Gestoria i Impost d’Actes Jurídics Documentats (Model 600 IAJD).

Comments are closed.