C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

A pesar que la utilització dels serveis d’informació telefònica de números d’abonat (coneguts popularment com a “números 118”) ha caigut en els últims anys, i malgrat les sancions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les empreses que empraven aquesta numeració de forma fraudulenta, les queixes dels usuaris que troben cobraments injustificats en les seves factures han continuat multiplicant-se en els últims anys.

Amb el propòsit de frenar aquestes pràctiques abusives, i atenent en part a les reivindicacions de consumidors i usuaris, ha vist la llum l’Ordre del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital 114/2018, per la qual es modifica l’Ordre CTE/711/2002, per la qual s’estableixen les condicions de prestació del servei de consulta telefònica sobre nombres d’abonat. Entre les noves condicions que s’introdueixen destaquen:

– La limitació de facturació per part de l’operador a deu minuts per trucada.

– L’exigència de petició formal i expressa de l’usuari en el cas de trucades amb un preu superior a 2,5 euros per minut.

– S’incrementa a quinze segons la durada mínima de la locució informativa prèvia que detalla el preu de la trucada, obligant-se al fet que el preu informat s’expressi com a preu per minut.

Comments are closed.