C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com

El soci de la Unió de Consumidors de Castelló, així com els membres de la seva unitat familiar que faci constar en la fitxa de soci, podran gaudir de tots els serveis en matèria d’informació, assessorament i defensa del consumidor que ofereix l’associació.

Per a l’alta en l’associació s’abonarà una quota de 65 euros, independentment de la data de l’alta i dels membres de la unitat familiar que constin com a associats. Les següents quotes es renovaran al gener de l’any següent, per un total de 38 euros. La quota es renovarà per un any sencer, tret que, amb un mes d’antelació al referit venciment, es produeixi, per la seva banda, comunicació escrita en contra seva.

La informació facilitada en la seva fitxa de soci -totalment voluntària-, queda registrada en un fitxer automatitzat, gestionat exclusivament per la Unió de Consumidors de Castelló. Vostè té dret a accedir a ella, rectificar-la o cancel·lar-la.

La fitxa de soci, haurà de ser emplenada i signada, i fer-se arribar a la Unió de Consumidors de Castelló (c/Major 76, 1, escala d’oficines), o a través del correu electrònic: info@ucecastellon.com.

Descarregar fitxa de soci