C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
Entra en vigor el nou Bo Social Elèctric

El Bo Social és un descompte en la factura elèctrica, fins a uns límits màxims d’energia, que pot sol·licitar el titular d’un punt de subministrament d’electricitat en el seu habitatge habitual i a més ha d’estar acollit al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC). Complint aquests dos requisits imprescindibles, la nova normativa preveu tres categories de clients que poden sol·licitar-ho.

En primer lloc, apareix la figura del consumidor vulnerable, als quals s’aplica un descompte del 25% sobre el PVPC. Perquè un consumidor d’energia elèctrica pugui ser considerat consumidor vulnerable, haurà de complir algun dels requisits següents:

a) Que la seva renda anual o la renda conjunta anual de la unitat familiar al fet que pertanyi sigui igual o inferior als 11.279€, sempre que no hi hagi menors al seu càrrec; en el cas d’haver-hi un menor en la unitat familiar la renda ha de ser menor o igual a 15.039€; i en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar la renda màxima augmenta als 18.799.

b) Estar en possessió del títol de família nombrosa.

c) Que el propi consumidor i, en el cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres de la mateixa que tinguin ingressos, siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent a cada moment per a aquestes classes de pensió, i no percebin altres ingressos.

La segona figura que preveu la norma, i que suposa un 40% de descompte en el PVPC, és la del consumidor vulnerable sever, sempre que els límits de renda no superin uns determinats percentatges que estan per sota dels exigits al consumidor vulnerable.

Finalment, el consumidor en risc d’exclusió social és qui, reunint els requisits per ser vulnerable sever, sigui atès pels serveis socials d’una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l’import de la seva factura, corrent la resta de l’import a càrrec de la comercialitzadora. El subministrament d’electricitat no podrà ser suspès.

«S’ESTABLEIX UN TERMINI DE SIS MESOS PERQUÈ ELS BENEFICIARIS ACTUALS TORNIN A SOL·LICITAR-HO»

Les sol·licituds poden presentar-se ja davant les comercialitzadoras elèctriques, via telefònica, mitjançant correu electrònic, correu postal, i en les pròpies oficines de les entitats. Els antics beneficiaris del bo social disposen de 6 mesos (fins al 10/04/2018) per acreditar que reuneixen els requisits.

Quan un consumidor que estigui acollit al bo social vagi a subscriure un contracte amb un comercialitzador en mercat lliure, el comercialitzador entrant haurà d’informar expressament al consumidor, que la subscripció del nou contracte en lliure mercat implicarà que no resulti aplicable el bo social, mitjançant un document individual i independent que porti per títol «Renuncia a l’aplicació del bo social», que haurà de ser signat pel consumidor com a requisit necessari per a la vàlida subscripció del nou contracte.

De la mateixa manera, quan un consumidor que, estant acollit al PVPC, no sigui perceptor del bo social, vagi a subscriure un contracte en mercat lliure, el comercialitzador entrant haurà d’informar expressament al consumidor que, si complís els requisits per acollir-se al bo social, la subscripció del nou contracte impedirà l’aplicació d’aquell.

«LA FALTA D’INFORMACIÓ IMPLICARÀ QUE UNA BONA PART DELS POSSIBLES BENEFICIARIS NO ARRIBIN A SOL·LICITAR-HO PER DESCONEIXEMENT»

La Unió de Consumidors de Castelló entén que es tracta d’una mesura insuficient del Govern per fer front al gravíssim problema de la pobresa energètica ja que la seva aplicació pot donar lloc a bastants problemes; per exemple:

– El requisit per ser considerat consumidor en risc d’exclusió social es condiciona al fet que una Administració local o autonòmica s’estigui fent càrrec d’una part de la factura elèctrica, això és, se supedita a la predisposició pressupostària i assistencial d’una administració local o autonòmica.

– L’absència d’informació, implicarà que moltes famílies no sol·licitin el descompte per mer desconeixement que existeix aquesta possibilitat.

– Haurien d’haver-se establert un major nombre de variables que permetessin una millor distribució dels avantatges que proporciona el bo, atenent al nombre de persones que resideixen al domicili o el cost de la vida segons el lloc de residència.

Des de la Unió de Consumidors de Castelló instem a les diferents administracions perquè facilitin la difusió i les maneres de sol·licitud del bo social elèctric, especialment, entre els pensionistes, les famílies nombroses o aquelles que es trobin ateses per serveis socials.

Més informació:

http://www.minetad.gob.es/energia/bono-social/Paginas/bono-social.aspx

Comments are closed.