C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
Documentació necessària per interposar demanda per clàusula terra i document per a reclamació prèvia

En atenció al creixent nombre de casos que estem atenent des de la Unió de Consumidors de Castelló en relació a les reclamacions per clàusules terra, i amb la finalitat d’aclarir i facilitar el procediment de les mateixes, passem a relatar  les actuacions prèvies i la documentació necessària per dur a terme aquesta reclamació.

 

1º) En primer lloc ha de dirigir-se al servei d’atenció al client de l’entitat bancària amb la qual s’ha subscrit el préstec hipotecari, a fi de reclamar les quantitats abonades indegudament per la inclusió de la clàusula terra. S’adjunta document tipus de reclamació de clàusula terra, que haurà de ser emplenat i presentat davant l’entitat, acompanyant-ho amb còpia del DNI i sol·licitant així mateix el quadre d’amortització del préstec:

 

 

2º) Una vegada l’entitat bancària hagi emès contestació a la reclamació prèvia, en cas de ser negativa, o transcorregut un termini de tres mesos sense haver rebut contestació per part de l’entitat (art.3 del Reial decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra), podran els consumidors interposar demanda i acudir a la via judicial. Per a la interposició de la demanda, serà necessari aportar la següent documentació:

 

  1. a) Escriptura del préstec hipotecari (o compravenda amb subrogació i modificació, ampliació o novació).
  2. b) Quadre d’amortització del préstec.
  3. c) Reclamació prèvia davant el Banc.
  4. d) Acords o notificacions efectuats pel Banc en relació amb l’eliminació o modificació de la clàusula terra.
  5. i) Contestació negativa del banc, en cas d’haver-la, a la reclamació prèvia.

Comments are closed.