C/ Mayor 76, 1º | Telf. 964 23 67 06 | info@ucecastellon.com
La petició de reintegrament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats pot suposar la pèrdua de les costes al consumidor

La Unió de Consumidors de Castelló, en interès d’un dels seus associats, va exercir acció de nul·litat per abusivitat de les clàusules relatives a la imposició de despeses i tributs a càrrec del prestatari hipotecari i de clàusula solc, contingudes en el préstec hipotecari subscrit pel consumidor amb l’entitat bancària Banc Bilbao Biscaia Argentaria (BBVA), […]

Read More

Els usuaris espanyols de telefonia mòbil són els que més reclamacions realitzen, en comparació a la mitjana de la Unió Europea. La major part de les queixes estan relacionades amb la factura i amb voler abandonar la companyia i tenir problemes per aconseguir-ho. Errors en la factura, dificultat per canviar de companyia i retards en […]

Read More

La recent sentència de Tribunal Suprem 608/2017, de data 15 de novembre, Sala 1ª en ple revela de nou una altra pràctica abusiva de les entitats bancàries respecte dels seus contractes hipotecaris subscrits. La determinació com a abusiva de la clàusula multidivisa ha resultat especialment onerosa per als consumidors, per la qual cosa les indemnitzacions […]

Read More
Documentació necessària per interposar demanda per clàusula terra i document per a reclamació prèvia

En atenció al creixent nombre de casos que estem atenent des de la Unió de Consumidors de Castelló en relació a les reclamacions per clàusules terra, i amb la finalitat d’aclarir i facilitar el procediment de les mateixes, passem a relatar  les actuacions prèvies i la documentació necessària per dur a terme aquesta reclamació.   […]

Read More
Documentació necessària per interposar demanda per despeses de préstec hipotecari i document per a reclamació prèvia

En atenció al creixent nombre de casos que estem atenent des de la Unió de Consumidors de Castelló en relació amb les reclamacions per despeses de constitució de la hipoteca, i amb la finalitat d'aclarir i facilitar la tramitació d'aquestes, passem a explicar les actuacions prèvies i la documentació necessària per dur a terme aquesta [...]
Read More
Celebració d’Halloween

Des de la Unió de Consumidors es vol donar una sèrie de recomanacions de cara a la celebració d’Halloween, atès que en nombrosos comerços es posen aquests dies a la venda diversos disfresses i complements que, lògicament, han de comptar amb les suficients garanties de seguretat. En primer lloc, les disfresses per a menors de […]

Read More
Entra en vigor el nou Bo Social Elèctric

El Bo Social és un descompte en la factura elèctrica, fins a uns límits màxims d’energia, que pot sol·licitar el titular d’un punt de subministrament d’electricitat en el seu habitatge habitual i a més ha d’estar acollit al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC). Complint aquests dos requisits imprescindibles, la nova normativa preveu tres […]

Read More
Primera sentència en la qual es condemna al reintegrament de les despeses derivades de la constitució d’un préstec hipotecari

Després d’interposar una demanda en reclamació de les despeses derivades de la constitució d’un préstec hipotecari subscrit per un associat de la Unió de Consumidors de Castelló, el Jutjat de 1ª Instància nº4 de Castelló ha dictat una sentència en la qual es condemna al BANC SANTANDER a restituir a l’actor totes les quantitats abonades […]

Read More
Cancel·lacions de vols per Ryanair

La Unió de Consumidors de Castelló recorda que la normativa comunitària estableix que, en els supòsits de cancel·lació d’un vol, les companyies aèries han de, o bé reemborsar el preu del bitllet en el termini de set dies, o bé procedir a la conducció del passatger fins a la destinació final en condicions de transport […]

Read More